Karma for Art Therapie - Further Training


Nederlands

BIJSCHOLING
Karmisch onderzoek voor de kunsttherapie

Vanuit beeldende en de muzische kunsten

______________________

Na tien jaren onderzoek en praktisch werk vinden we dat de tijd rijp is om naar buiten te komen met een nieuwe invalshoek voor de kunsttherapie, nl. de karmische. Dit is een transpersoonlijke insteek die volledig uitgaat van het ‘individuele’ en daarbij onderzoekt wat deze individuele kern in dit leven meebrengt en ontwikkelt, waarvan de werkelijke oorzaken niet noodzakelijkerwijze in dit leven te zoeken zijn maar in een reeks van vorige incarnaties. Het doel is hierbij niet het leren kennen van deze incarnaties maar het ontwarren van knooppunten en het genezen van kwetsuren waar we met de gangbare methodes niet werkelijk bij geraken. Het gaat  hierbij om ziektes of psychische onevenwichtigheden. Evengoed kan het gaan om gedragspatronen, relatieproblemen of om biografische blokkades. We werken ook met ‘gebeurtenissen’ waarvoor we op het eerste zicht geen verklaring hebben en waarvan we niet kunnen begrijpen waarom ons dat overkomt.

Onze benadering heeft drie pijlers.

Methodisch werken we vanuit de beeldende en vanuit de muzische kunsten, meer vanuit de vrije kunsten, minder vanuit zogenaamde therapeutische benaderingen. De vrije kunst spreekt meer het individuele aan dan therapeutische oefeningen en is daardoor geschikter voor het karmawerk.  

Steeds meer werken we intermediair en doen technieken uit andere kunsten hun intrede zoals drama, beweging, performance, het werken met klanken, …

Onze visie over karma is vooral geïnspireerd door de Antroposofie maar we beschouwen de inzichten van Rudolf Steiner niet als vaststaande feiten. Het karmische dient voortdurend verder onderzocht te worden. Dit kan maar door ervaringen van vele mensen te bestuderen en te vergelijken, daaraan de eigen ervaringen toevoegend. Andere belangrijke inspiratiebronnen zijn Coenraad van Houten, Heide Oehms, Hans ten Dam, Roger Woolger.

Voor kunsttherapeuten en kunstenaars (met of zonder officiële opleiding) die hun beroep willen verruimen. Het is ook mogelijk het als persoonlijke vorming te volgen.

Curriculum

Er kan een tweede jaar volgen waarvan de inhoud mede door de deelnemers bepaald wordt, afhankelijk van de noden.

Data: we beginnen in 2018, vanaf dat we weer genoeg deelnemers hebben.

Kosten: 1800 € voor de vijf modules.
Plaats: Sültemühle, 49626 Bippen-Lonnerbecke (D), Tel: 0049-(0)5901-5309962, (op 100 km ten oosten van Almelo (NL). Overnachten is mogelijk aan 25 € per nacht.
Begeleiders: Stefanie en Solco Aurig voor de muzische kunsten, May Oostvogels en Jaak Hillen voor de beeldende kunsten.
Taal: Nederlands en Duits
Aantal deelnemers: min. 6 - max. 12
Meer informatie: Jaak Hillen,
info@karmaart.net , www.karmaart.net  

 

Starts in 2018
German/Dutch

Begint in 2018 in Bippen (D)
Nederlands / Duits

Fängt an in 2018 in Bippen (D)
Niederländisch / Deutsch

 

mAY OOSTVOGELS

Painting May Oostvogels

Deutsch

FORTBILDUNG
Karma in der Kunsttherapie

 Karmische Forschung für die künstlerische Therapie (Musik- und Kunsttherapie)

_____________________

Nach 10-jähriger Forschungstätigkeit bieten wir mit der „Karmischen Dimension in der künstlerischen Therapie“ eine Erweiterung für die Praxis an.
Aus einem transpersonalen Blickwinkel, bei dem das Individuelle eines jeden Menschen, das er in dieses Leben mitbringt, im Mittelpunkt steht, werden die ihn belastenden und herausfordernden Situationen (Wesenszüge) dahingehend untersucht, in wie weit die Ursachen für dieselben in dieser oder in früheren Inkarnationen zu finden sind. Ziel der Arbeit ist nicht, diese Inkarnationen kennenzulernen, sondern das Lösen von Knoten und das Heilen alter Verletzungen die mit herkömmlichen Therapiemethoden nicht berührt werden können.
Die Methode kann eine gute Hilfe sein bei biografischen Blockaden, bei schwierigen Beziehungsfragen, bei problematischen Verhaltensmustern aber auch bei seelischem Ungleichgewicht oder bei Krankheiten.
Dabei suchen wir das Eingangstor immer im Hier und Jetzt, und arbeiten auch mit unverarbeiteten Ereignissen, für die wir in der Gegenwart keine Erklärung haben und bei denen wir uns immer mal wieder fragen, warum uns das (vielleicht sogar immer wieder) passiert.
 
Unsere Methode ist aufgebaut auf 3 Säulen:

Methodisch arbeiten wir aus den bildenden und aus den musischen Künsten heraus an unseren eigenen Prozessen, die wir exemplarisch betrachten um später die erlernten Techniken auch im Umgang mit den eigenen Patienten anwenden zu können, und deren karmische Dimension lesen zu lernen. Wir arbeiten mehr aus der freien Kunst heraus und weniger mit direkten therapeutischen Herangehensweisen, da die individuelle Ebene leichter über die freie Kunst erreicht werden kann und wir darüber direkt an die karmische Dimension herankommen.
Auch andere Künste wie Drama, Bewegung, Performance finden immer mehr Eingang in unsere Arbeit, und können so die Prozesse reicher machen.
 
Unser Bild vom Karma ist hauptsächlich genährt aus dem Strom der Anthroposophie, aber wir betrachten die Angaben Steiners nicht als einzige Sicht auf das Thema. Die Dimension des Karmischen muss fortwährend weiter untersucht werden. Dies geschieht, indem die Erfahrungen vieler Menschen erforscht und verglichen, und die eigenen Erfahrungen mit den Ihren bereichert werden. Andere Pioniere in der Karmaarbeit sind: Coenraad van Houten, Heide Oehms, Hans ten Dam, Andy Tomlinson und Roger Woolger.

Für Kunsttherapeuten und Künstler die ihr Beruf erweitern wollen. Es ist auch möglich es als Persönlichkeitsbildung zu machen. (man braucht keine offizielle Ausbildung als Grundlage)

Curriculum

Daten: Wir fangen an in 2018, so bald es wieder genügend Interessenten hat.

Kosten: 1800 € für 5 Module
Veranstaltungsort: Sültemühle 1, 49626 Bippen-Lonnerbecke (D) Tel: 0049-(0)5901-5309962 Übernachtungsmöglichkeiten
Begleiter: Stefanie und Solco Aurig im Bereich der musischen Künste, May Oostvogels und Jaak Hillen im Bereich bildende Künste
Kurssprachen: Deutsch und Niederländisch
Teilnehmer:mind. 6 - maximal 12
Nähere Informationen: Jaak Hillen, info(at)karmaart.net , www.karmaart.net  , Stefanie Aurig, info(at)kulturhof-sueltemuehle.de , www.kulturhof-sueltemuehle.de